Разработки


СЪДЪРЖАНИЕ

на статийте в сборника „Плевен и Плевенсдки край -минало, традиции, духовност“ 3, 2022 г. 

Теодора Ковачева. СУБ – Плевен. Никопол през късната античност и ранно византийската епоха.

Деян Белчев. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Книжовнникът Влад Гладичов и преписът на Паисиевата история.

Володя Милачков. Д-р, БАН, Институт за исторически изследвания. Малко известна книга за белия генерал – Михаил Димитриевич Скобелев.

Минко Златева. Професор, д-р, Софийски унивеситет „Климен Охридски“. Към приноса на военния кореспондент Василий Иванович Немирович-Данченко за защита на българската кауза

Светлозар Дамянов. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Българското военно участие в Плевенската епопея 1877 г.

Анка Златева. Доцент, БАН, Иститут за исторически изследвания. Първи стъпки на всенародно поклонничество в България и изграждане на славянската звоница в Петербург (1906-1912).

Мариана Томитова. Музей на образованието гр. Габрово. Просветни връзки между Плевен и Габрово (ХІХ, началото на ХХ век).

Оливера Кръстева. Професор, д-р, Софийски университет „Климент Охридски“. Забвение и съживяване на културната памет на Плевен.

Елена Александрова. Д-р, Регионален исторически музей – Благоевград. Възкресение на паметта за Илинден 1903 г. в Плевен.

Петър Кърджилов. Д-р, БАН, Институт за изкуствознание. Кинематографична дейност в Плевен и Плевенска област (1913-1922), нови данни.

Лиляна Велева. Доцент, д-р, Институт за народна и световно стопанство – София. Из дейността на Земеделското министерство и Русенската търговско-индустриална камара в Плевенски регион  през първата половина на ХХ век.

Росица Златинска. Д-р, Софийски университет „Климен Охридски“. Към въпроса за замеделските кредити в Плевен и Плевенския край (1878-1912)

Красимир Петров – СУБ – Плевен. Писмо на Никола Мушанов до Христо Кътовски от 1948 г. (Из архива на Славка Христова от Плевен).

Здравка Балабанова. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Плевенският дом на сираците от войните.

Тодорка Стоянова. Военноморски музей – Варна. Детската морска колония от Плевенския клон на Българския морски народен сговор през 20-те и 30-те години на ХХ век.

Димитър Петров. Д-р, Регионален исторически музей – Плевен. Първите седем. Юношески туристически съюз (1913-1921).

Атанас Данаилов. Д-во „Краезнание“ – Плевен. За паметника на Девета Плевенска дивизия

Иван Петков. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Учебното дело в село Крушовица, Плевенско.

Светла Петкова. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Из миналото на село Петърница, Плевенско.

Аспарух Ангелов. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Страници от миналото на село Любеново (Мършовица), Никополско.

Десислава Михайлова. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Вековните традиции на Милковица, Плевенско.

Милата Гераскова. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Трима писатели от стежеровския род Булеви.

Стефан Атанасов. Д-во „Краезнание“ – Плевен. Червенобрежкият печат от възникването си до наши дни.

Георги Андреев. Д-р, Д-во „Краезнание“ – Плевен. Тематичен обхват в пенталогията „Възход и падение“ от Пелин Пелинов.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЛЕВЕН И ПЛЕВЕНСКИ КРАЙ – МИНАЛО, ТРАДИЦИИ, ДУХОВНОСТ” 2

Дата: 11.Х.2012 г.
Зала: Регионална библиотека „Хр. Смирненски”
Научен ръководител: доц. д-р Ани Златева

 
ДОКЛАДИ:

Доц. д-р Ани Златева. В омая на българския дух и родното ни слово. България през погледа на италианския журналист Жорж Нурижан.
Доц. д-р Татяна Бондар. Бойната дружба на ген. Скобелев и Александър Люцканов по време на обсадата на Плевен (По материали от български и руски архиви).
Красимир Петров. Юрдан Кантарджиев (1862-1919).
Ирена Петрова. Битът и религиозният живот на българите от селата Долна и Горна Митрополия и Тръстеник, Плевенско по време на Руско-турската война 1877 г., през погледа на един руски военен свещеник.
Елена Александрова. Между Костур и Плевен. Фамилия Вацови и Македония.
Соня Стоянова. Влад Поппетков Гладичов – живот и дело на един Паисиев последовател.
Олга Петрова. Оброчни паметници в Плевенския край от края на ХІХ и началото на ХХ век.
Миглена Негрова. Традиционната сватба в марашките села на Плевенския край.
Мария Семерджиева. Княгиня Мария Кантемир, последната фаворитка на Петър Велики, с български корени от Никопол.
Ангел Ангелов. Трети земеделски събор и изложение по земеделие и скотовъдство през 1895 и 1896 г. в Плевен и Свищов.
Деян Белчев. Селищен живот в Плевенския край по време на Османското владичество (ХІV – ХІХ в.)
Младен Василев. Още нещо за църквите и манастирите в Плевенско – ХV – ХVІІІ в.
Светлозар Дамянов. Произход на имената на изчезналото село Къбел и създаденото от него Къртожабене.
Светла Данова. Срещи с миналото. Село Петърница през вековете.
Слави Витски. Нови данни за загиналите на кораба „Титаник” жители на с. Садовец.
Петко Дилков. Плевенската промишленост до 1947 г.
Росица Манчева. Участие на Плевенска околия в Пловдивското изложение през 1892 г.
Васил Петков. Словаците в с.Горна Митрополия.
Ася Стефанова. Църквата в с. Брест на 170 години (1842-2012).
Юлия Джонева. Думи за духовното богатство на Плевен и Плевенския край.
Веселка Т. Петрова. Учебното дело в Плевен и Плевенско от Освобождението до 1915 г.
Илияна Димитрова. Учебното дело в с. Коиловци, Плевенско.
Д-р Николай Чорбаджиев. За Тулешковия род в Плевен и Плевенско.
Юрий Мичев. Веселин Христанов. За родовите корени на Катя Попова.
Весела Младенова. Народни песни посветени на Плевенската епопея 1977 г.
Атанас Данаилов. Приносът на семейство Кантарджиеви в музикалния живот на Плевен.
Йордан Динов. Същност и характер на дейността на плевенската секция на Съюза на математиците в България (1982-2000)
Георги Андреев. 60 години организирано архивно дело в Плевенска област.
Христофор Войников. Три села по завоите на времето.
Драгомир Райчев. Зимни народни обичаи в Плевенско.
Вили Томова. Електронните ресурси на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Плевен в помощ на краеведите.
Стефан Атанасов. За спортното минало на Койнаре и Червен бряг.
Венко Наков. Проектите на ген. Иван Винаров за Плевен.
Милена Гераскова. Стежеровските будители.

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ: 6.ХІ.2015 г.

ДОКЛАДИ:

Теодора Ковачева. Необнародвани материали от град Белене (Античния Димум).

Деян Белчев. Същност, структура, териториален обхват и икономическо състояние на войнушкото съсловие в Плевенския край (ХVІ-ХІХ век)

Ани Златева. Елена Бугарчева. Двубоят генерал М.Д. Скобелев и Осман паша при Плевен 1877 г.

Теодоричка Готовска-Хенце. Освободителната война 1877-1878 г. като общославянска кауза.

Нели Станева. Плевенската епопея и Руско-турската война 1877-1878 г. във вестник „Илюстрованите лондонски новини“, 1878 г.

Гергана Атанасова. Плевен по време на Руско-турската война 1877-1878 г.

Емилия Зорнишка. Героят на Плевенската епопея 1877 г. Леонид Михайлович Чичагов – канонизиран за светец.

Елена Мачковска. Мариана Стайкова. 22 години след Освобождението, Плевен от есента на 1899 г. през погледа на Н.А. Епанчин.

Ангел Илиев Ангелов. За участието на ІV-ти Плевенски пехотен полк в Сръбско-българската война през 1885 г.

Мариана Хицовска. Сто и тридесет години организирани македонски дружества в Плевен.

Елина Александрова. Устав на Плевенското околийско македонско дружество от 1900 г.

Володя Милачков. Плевен в историята на националноосвободителното движение на добруджанските българи.

Атанас Данаилов. Полтавската санитарна мисия в Плевен по време на Балканската война 1912-1913 г.

Петко Дилков. Банковото дело в Плевен и Плевенския край (1876-1948)

Лиляна Велева. Създаване и начална дейност на Плевенската земеделска камара (1938-1940 г.)

Тодорка Стоянова. Генерал-майор Константин Кирков (1869-1920) като началник на флота.

Наташа Мухтарова. Инженер Цветан Лазаров (1896-1961) – емблема на българското самолетостроене.

Ангел Илиев Ангелов. За опълченеца Коста Пенчев Априлов (1851/1852-1933)

Елена Мачковска. Красимир Петров. Поручик Николай Пушкаров (1885-1918) – един от героите от Дойранската епопея.

Петя Колева. Иван Бурджев, индустриалец-новатор.

Красимир Петров. Стефан Бакалов (1891-1961) – индустриалец и гражданин.

Атанас Данаилов. Петър Ненков – читалищен и културен деятел.

Петко Дилков. Деян Белчев. За явлението Пелин Пелинов.

Петър Кърджилов. Хроникално-документални филми, заснети в Плевен през епохата на ранното кино (1905-1914).

Младен Василев. Топоси на градското пространство в Плевен – исторически паралели и съвременни аспекти.

Георги Андреев. За някои моменти от културния живот и развитието на Плевенския край и творчеството на академик Юрдан Трифонов.

Милена Гераскова. Забравеният забележителен ръкопис на протойерей Петър Илиев Попов.

Илияна Димитрова. Духовното огнище на село Коиловци – Читалище „Христо Ботева“.

Миглена Николаева. Обичаят „Кьорава кобила“ в град Тръстеник, Плевенско.

Аспарух Ангелов. Обимаят Калуш – уникална традиция на никополските власи.

Ася Стефанова. Местният народен говор на с. Брест, Плевенско.

Юрий Мичев. Родовете на село Пелишат, Плевенско.

Иван Петков. Лъжовски род от с. Крушовица – история, легенди, предания.

Светлозар Дамянов. Паметници на едно българско гробище от първата четвърт на ХІV век. Кой почива в него?


КРАЕВЕДСКИ СБОРНИК І
(съдържание на материалите)

1. Ст.н.с. Михаил Грънчаров. Предговор
2. Иван Величков. Пордим в миналото
3. Янко Бояджиев. Соня Лазарова. Отново за оловния печат на Балдуин ІІ
4. Петко Дилков. Към историческото минало на Брестовец
5. Ангел Ангелов. Село Мечка – просветно огнище в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век
6. Димитър Р. Димов. Освобождението на Мусина
7. Николай Чорбаджиев. Плевенските печатници
8. Любомир Цеков. Моменти от историята на плевенското околийско учителско дружество „Братя Миладинови”
9. Светла Петкова. Възникване и дейност на кооперация „Прогрес” с. Петърница
10. Драгомир Райчев. Цвят и символи в народното облекло в Плевенско
11. Иван Кадиев. Принос в изследване на Бадена в Плевенско
12. Юлия Джонева. Македонците в Плевен
13. Цветан Симеонов. За Тепавския род в град Плевен
14. Любомир Фотев. Парашкев (Пъшо) Георгиев (1900-1991)
15. Слави Витски. Бай Пеньо Хаджията
16. Мария Атанасова. За едно писмо на акад. Юрдан Трифонов по въпроса за метоха на Рилския манастир в Плевен
17. Свещеноиконом Василий Дошев. Автобиография
18. Кирил Стерков. Краезнанието в Никопол и Никополско
19. Блажо Блажев. Говорът на село Мечка, Плевенско от Ангел Ангелов (рецензия)
20. Ирина Найденова. За автора на книгата „Преди 100 години и след това”

КРАЕВЕДСКИ СБОРНИК ІІ
(съдържание на материалите)

(може да свалите сборника от тук: СБОРНИК ІІ)

1. .Проф. Марин Ковачев. Значима изява на плевенските краеведи
2. Петко Дилков. Предговор
3. Янко Бояджиев. Соня Лазарова. Към въпроса за историята на крепостта Сторгозия и хипотезата за произхода на името Плевен.
4. Николай Чорбаджиев. Към проблема около завладяването на Плевен от османските турци
5. Васил П. Иванов. Село Горна Митрополия от древността до Освобождението
6. Иван Величков. За миналото на Пордим
7. Стефан Ненчев. Из древната история на село Горник
8. Слави Витски. Садовец в националната и регионалната историография
9. Васил Тоцев. Страници от историята на Славяново
10. Веселин Чернялски. Поглед в миналото на Горталово
11. Светлозар Дамянов. Някои анализи и хипотези за историята на село Учин дол (Тодорово)
12. Христофор Войников. За името на село Стижерово
13. Ангел Ангелов. Кредитните земеделски кооперации в Плевен и Никопол преди и след Освобождението 1878 г.
14. Любомир Цеков. Първата плевенска потребителна кооперация
15. Иван Кадиев. Относно изследването на фосилната фауна от Баденските находища в Плевенско
16. Христофор Войников. Подземните води на Плевен и Плевенския край
17. Мариана Хицовска. 55 години Плевенска хигиенно-епидемиологична служба
18. Светла Петков. Здравното дело в Петълница (1918-2005)
19. Любомир Фотев. Иван Ведър (1827-1898)
20. Мария Петкова. Спомените на полк. Карагьозов и участието на арменците в обединителните борби на България
21. Цветан Симеонов. Александър Вълчев и началните години на земеделското движение в Ломския край
22. Наню Нейков. Дило Иванов Шопов (1905-1981)
23. Вили Томова. Ангел Шопов – един самороден талант
24. Петко Дилков. Относно „Летопис на Катеровия род”
25. Янко Цочев. 125 години училище в село Асеновци
26. Недю Василков. 135 години храм „Свети Николай” в гр. Славяново
27. Кирил Стерков. Развитие на периодичния печат в Никопол и Никополско (1878-1944)
28. Йордан Динов. Поглед към историята на математиката
29. Тодор Господинов. За първия речник в Белене
30. Юлия Джонева. Плевенските художници
31. Стефан Манговски. Епоха на парната машина
32. Симеон Боев. Гнездото на орлите

КРАЕВЕДСКИ СБОРНИК ІІІ
(съдържание на материалите)

Ст.н.с., д-р Цветанка Панчева. Предговор
Петко Дилков. 20 години Дружество „Краезнание” – Плевен
ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО, СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ
Янко Бояджиев, Соня Лазарова. Черковното строителство в крепостта „Сторгозия – Плевнь” според историческите събития.
Д-р инж. Венко Наков. „Следата” на цар Дарий край село Крета.
Д-р Николай Чорбаджиев. Родът Михайлоглу и ислямът
Деян Белчев. Поминъкът на населението от Плевенския край според чужди пътеписи
Весела Младенова. Семейни спомени за подготовката на въстанието в Бяла Черква.
Петко Дилков, Васил Тоцев. Някои нови данни за помощта на българите от с. Турски Тръстеник по време на Освободителната война 1877 г.
Д-р Любомир Цеков. Плевенската кооперативна книжарница „Просвета”
Илия Костов. Хлебопроизводството в Плевен

СЕЛИЩНИ ПРОУЧВАНИЯ

Петко Дилков. Иван Величков. Обществено и социално-икономическо развитие на Пордим след Освобождението (1878-1912)
Цветан Цветанов. Искри от огнището на Къртожабене.
Димитър Сарафов. Село Подем – 2007 г.
Васил Петков. Именна система на село Горна Митрополия

ВИДНИ ЛИЧНОСТИ

Юлия Джонева. Ванчо Джонето – прочут крушовски войвода.
Д-р Николай Чорбаджиев. Поборникът Петър Чорбаджиев
Мария Петкова. Опълченецът Никола Ингилизов – почетен гражданин на Плевен
Светла Петкова. Захари Илиев Димитров – учен и общественик
Мариана Хицовска. Митрополит Йосиф – Нюйоркският митрополит от Плевенско.
Наню Нейков. За едно безценно начинание.

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Янко Цочев. Читалище „Съзнание” с. Асеновци
Ася Стефанова. Духовно и културно огнище (Читалището в с. Милковица)
Илияна Димитрова. Читалище „Христо Ботев” с. Коиловци – средище на духовност и култура.
Ангел Ангелов. Българските диалекти в Плевенски край
Георги Андреев. За използване на научно-справочния апарат към документите в състава на Държавен архив.
Вили Томова. Аналитичните библиографски указатели на плевенския периодичен печат, списвани от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век – богат извор за краеведски изследвания.

НАРОДНИ ТРАДИЦИИ, ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

Никола Цинколовски. Оброците – свещените места на село Червен бряг.
Драгомир Райчев. Народните обичаи и традиции в град Долни Дъбник
Кирил Стерков. Тодоров ден (Тудорица) – традиционен празник в село Въбел.

РОДОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Мариана Хицовска. Родословие на поборника Георги Фотев.
Аспарух Ангелов. Ганчевия род от Плевен
Цветанка Христова. Два известни плевенски рода: Оббови, Каракашеви
Владислав Хасекиев. Моят Хасекиевски род
Стефан Ненчев. За родовете на село Горник.

СЪОБЩЕНИЯ

Ангел Ангелов. Краеведска книга за живота на банатските българи
Нина Тотева. За първия училищен клуб „Краезнание”
Георги Андреев. Изложба от лични архивни фондове в Държавен архив – Плевен
Ангел Ангелов. Ученици от Плевенско, завършили образованието си в Габрово в периода 1875-1910 г.
Д-р инж. Венко Наков. Плевенските мортири
Христофор Войников. За Кайлъшкия разлом
Ангел Ангелов. Списък на читалища, библиотеки, благотворителни дружества от Плевенския край под ведомството на МНП към 1910 г.