Плевенски краеведи


-АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

Ангел Илиев Ангелов е роден на 24 август 1927 г. в с. Мечка, Плевенско. Завършва задочно Софийския университет през 1964 г. Работи като учител, училищен инспектор и директор на училище. Пенсионер от 1988 г. Проявява отрано интерес към родознанието и краезнанието, проявил се в задълочени и разностранни краеведски изследвания. До сега е издал 7 книги с краеведска и родоведска тематика, като продължава да работи със същата задълбоченост и последователност. Редовно участва със свои материали в организираните краведски четения, научни конференции, публикува в местния и централен печат. Негови разработки са публикувани в специализираните издания на Съюза на краеведите, сборници от конференции и др. Активен член на дружеството на плевенските краеведи от 1994 г. Живее в Габрово.


----Д-р НИКОЛАЙ ЧОРБАДЖИЕВ
Д-р Николай Симеонов Чорбаджиев е роден на 10 август 1927 г. в гр. Плевен. През 1952 г. завършва медицина в Карловия университет в Прага. Работи като лекар в Прага, с. Малка Брестница и Златна Панега, Тетевенско. От 1955 до 1989 е лекар в  Окръжната пневнофизиатричната болница в Плевен, като от 1986 г. е ръководител на Клиника по белодробни болести към ВМИ – Плевен. Той е един от най-активните и най-продуктивни краеведи на плевенското дружество. Участва със свои проучвания в краеведски четения и научни конференции. През 2003 г. издаде сборника “Плевенските печатници. Поборници и културно-просветни дейци.”, в който са включени 10 негови работи, плод на диренията му през последните години. Публикува непрекъснато в местни регионални и централни периодични издания, както и в специализирани научни списания. Неговите работи са получили и получават висока оценка и признание на специалистите, заради оригиналността и научната им стойност.


--_010ДЕЯН ЕМИЛОВ БЕЛЧЕВ
Деян Емилов Белчев е роден през 1950 г. Завършва българска филология и втора специалност история във Великотърновския университет. Работи като учител в ОУ ”Лазар Станев”, гр. Плевен, носител на Първа квалификационна степен. Автор и съавтор на 7 книги. Една част от книгите ( „Занимателна история на България”, „Занимателна история на стария свят”, „Усмивката на Клио”, „Занимателно за езика”, „Мирни посланици”) са предназначени за обучението в училище, а други („Училищно краезнание” в съавторство с П.Дилков, „Завинаги в народната памет. Предания за Левски в Плевенския край”) са свързани с неговите непрестанни дирения и задълбочена работа в полето на краезнанието.


--_009ВЕНКО НАКОВ НАКОВ
Д-р инж.Венко Наков Наков е роден през 1937 г. Завършил е Инженерно-строителен институт – София, по специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Има завършил е спеддипломна квалификация и е защитил докторска дисертация по специалността си. Работил е като ръководител на крупни строителни организации в Плевенски окръг. Бил е генерален дироктор на СМК – най-голямата строителна организация в окръга. Като ръководител на строителни обекти е работил в Либия, Германия, Русия и Украйна. Ръководител е на секция в НТС – Плевен, Член е на експертен съвет към МС за АЕЦ- Белене и Националния съвет на стопанските ръководители в България. Има 43 публикации в специализирани издания по специалността си и е издал книгата „Надежност на сградите” – 1986 г. Награден е с два ордена и две златни значки за принос в строителството. Проявява интерес към историята и археологията, от които области има над 250 популярни публикации в местни и национални  периодични издания. През 2009 г. издава интересната книга „Римски истории“ за историята на строителството и строителните технологии в древността.


--_005СВЕТЛА ДАНОВА ПЕТКОВА
Светла Данова Петкова е родена през 1938 г. в с. Петърница, Плевенско. Основно образование завършва в родното си село, а средно в девическа гимназия “Анастасия Димитрова” – Плевен. През 1962 г. завършва Учителския институт – Плевен със специалност български език и история. Работи като учителка в с. Градина, Плевенско, с. Славейно, Смолянско, с. Секулово, Силистренско и родното си село Петърница. Пенсионира се през 1994 г. В Петърница ръководи краеведчески кръжок, като в резултата на проучвателната и събирателска дейност е създадена училищна музейна сбирка. Автор е на брошурите “130 години просветно дело в с. Петърница”, “Шест века Петърница” и “Петърница. Духовни пътеки”. Има личен фонд в Държавен архив, където се съхранява в ръкопис “История на Петърница”. Продължава да робити по отделни въпроси от историята на родното си село. Член на дружеството на плевенските краеведи от неговото основаване.


--_003МАРИАНА СТЕФАНОВА ХИЦОВСКА
Мариана Стефанова Хицовска е родена на 25.09.1947 г. в гр. Плевен. Има полувисше образование. От 1968 г. до пенсионирането си работи в ХЕИ – Плевен. С интерес и усърдие се занимава с краеведска и родовопроучвателна дейност. До сега е организирала три родови срещи в с. Брестовец и гр. Искър, като е извършила проучване на пет рода от село Брестовец. Автор е на книгата „История на Брестовец” (2003), съставител и редактор е на юбилейното издание „Ехо от Македония” (2003) и „55 години ХЕИ- Плевен” (2007). Член на ръководството на дружество „Краезнание” – Плевен и на Македонското културно-просветно дружество „Парашкев Цветков” – Плевен. Продължава да работи по много въпроси от историческото развитие на селото, като с отделни материали участва в печатнвите издания на дружеството.


 

--_011АСПАРУХ БОЙКОВ АНГЕЛОВ
Аспарух Бойков Ангелов е роден през 1984 г. в гр. Плевен. в семейство на учители. Средното си образование завършва с пълно отличие, след което е приет в Академията на МВР – София. Има интреси в областта на историята, литературата, военното дело и изобразителното изкуство. Участвал е в литературни конкурси, където е печелил високи отличия. Има публикации в местни литературни сборници. Автор е на книгите „Муселиево. Пътуване във времето” (2004) и „Животът в старото Муселиево” (2007). Завършва с отличие Акадамията на МВР. Докато учи тук е ръководител на репортерския екип на в-к „Следа” – издание на учебното заведение. Член е на AIEP – международната асоциация на писателите криминалисти, от 2007 г. В момента работи в полицейско подразделение в Плевен. Член на ръководството на дружество „Краезнание“ – Плевен. Продължава да работи по отделни въпроси относно историческото минало на Плевен и Плевенския край.


 

--_006ВИЛИ ВЕНЕТКОВА ТОМОВА
Вили Венеткова Томова е родена на 21.10.1959 г. в с. Обнова, Плевенска област. През периода 1977-1979 г. учи в Държавния библиотекарски институт – София, а от 1992-1995 г.  във В. Търновския университет, където завършва задочно специалността „Библиотекознание и библиография”. Работила е в читалищната библиотека в гр. Червен брят, а от 1980 г. постъпва в Регионалната библиотека „Христо Смирненски”- Плевен, където от 1989 г. работи в сектор „Краезнание”. Като краевед следи и проучва местния и централния печат, като работи последователно и за популяризиране занията и литературата за Плевенския край. Самостоятелно и в съавторство съставя краеведски библиографии. Участвала е в национални и регионални научни конференции, публикувала е краеведски материали в местния периодичен печат. Член е на ръководството на дружество „Краезнание” – Плевен.


 

--_002СЛАВИ ВИТСКИ
Слави Витски е роден на 13 март 1929 г. в с. Садовец, Плевенска област. Основно и средно образование получава в родното си село, а полувисше и висше педагогическо в гр. Шумен (1951 г.) и София (1965 г.) Учителства в селата Катунци, Благоевградско и Садовец, Плевенско. От младежки години е роден сътрудник на редица национални и регионални периодични издания. От рано проявява интерес към проучване историческото минало на родното си село и Плевенския край.  Участник и ръководител при създаване на училищна и читалищна музейна сбирка в Садовец, при провежданите археологически проучвания в района, при изграждане на паметници, активен популяризатор на знания за родния край. Самостоятелно е издал 6 краеведски книги. Автор е на над 250 популярни статии в национални и регионални периодични и специализирани издания и сборници.


 

--_012ВАСИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
Васил Петков Иванов е роден на 17.02.1937 г. в с. Горна Митрополия, Плевенско. Има завършено висше журналистическо образование. Работил е като репортер и завеждащ отдел във вестник „Вечерни новини”, зам. главен редактор на в-к „Строител” и сп. „Днес и утре”, главен редактор на в-к „Девети септември” и в-к „Машиностроител” В момента е пенсионер. Цялата му творческа кариера е свързана по същество с отразяване на живота и работата на българите в различни краища на страната, което е своеобразна краеведска дейност. Има публикувани и материали за родното си село. Член на дружеството на плевенските краеведи е от 2004 г. Проявява интерес към широк кръг въпроси от обществения живот и икономиката на страната и родното село. Издал е книгите “Между два друама“ (2005 г.),  „Спомен за село Горна Митрополия”(2008 г.),  „Полъх от Мизия“ (2009 г.) . Участва със свои материали в издадените от дружеството краеведски сборници.


 

--ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
Тодор Г. Господинов е роден на 14 септември 1956 г. в гр. Белене. Завършва търговска гимназия в гр. Свищов и Висшия институт по зоотехника в гр. Стара Загора. Работи като зоотехник в АПК „Дунав“ – Белене, две години като научен сътрудник ІІ ст. в Института по животновъдство гр. Костинброд, а от 1984 г. в РПУ-МВР гр. Белене като експерт-криминалист. Завършил е шестмесечен курс за експерт-криминалист във Висшата следствена школа Волгоград – Русия и курс за придобиване квалификация „педагог“ във Висшия технически университет – Габрово. Има значителен брой публикации в местни и централни периодични издания, участвал в VІІІ Международен конгрес по логика, методология и философия на науките в Москва през 1987 г. Автор на 6 и съавтор на една книга относно миналото на Белене. През 2009 г. издава последната си книга “Свищовския граал“. Работи над материали и проучвания относно миналото на Белене и Свищов, както и материали по специалността си.


 

--_008АСЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА
Ася Стефанова Маринова е родена на 11.12.1933 г. в с. Милковица, Плевенска област, но още като дете семейството се премества в с. Брест. Средно образование завършва в Плевен, а през 1955 г. завършва Акушерското училище в гр. Варна. Работи като акушерка в различни плевенски селища, а от 1960 г. преминава в АГ-болницата в Плевен. Кандидатсква и завършва задочно специалност „Философия” в СДУ „Климент Охридски”, след което работи като клиничен психолог, води упражнеиня на студенти, участва в медицинско-педагогически комисии в окръга. През цялото време се отдава и на литературна дейност. Пише стихове и проза. Има издадени две стихосбирки и две краеведски проучвания за известни личности от с. Брест.


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНИКОЛА ТРИФОНОВ ЦЕНКУЛОВСКИ
Никола Трифонов Ценколовски е роден на 22 май 1950 г. в гр. Койнаре, Плевенска област. Гимназия завършва в родния се град, а висше образование във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Българска филология”. Като учител в гимназията на родния си град развива значителна дейност по проучване и популяризиране на обичайно-обредната систева в този край, участие в събори на народното творчество. От 1982 да 1999 г. работи в Община Чрвен бряг като специласт по културно-историческото насредство. До 2007 г. работи в чужбина, като икономически емигрант, след което е уредник на музейната сбирка във фирма „Терра – 2000” гр. Червен бряг. Публикувал е свои материали в специализирани издания („Български фолклор”, „Език и литература”, алманах „Златна Панега” и др.). Издал е в съавторство изследването „Погледец към народната култура” и самостоятелно  книгата ”Страници от миналото на с. Червен бряг” . Работи над проучването „Гергана Ценова – народна певица от Белослатинския край”. В ръкопис са родови проучвания от Койнаре и Червен бряг.


 

--1ДИМИТЪР САРАФОВ
Димитър Сарафов е роден на 6.08.1934 г. в с  Подем, Плевенска област. Има средно специално образование. Дългогодишен общественик и читалищен деец. Член на СБЖ от 1969 г. Бил е председател на Общински читалищен съвет и председател на Общински съвет за изкуство и култура. Дългогодишен редактор на общински вестник и ведомственото издание „Нефтеник” – Плевен. Има голям брой публикации в централни и местни периодични издания- вестници и списания. През 1970 г. организира родова среща на Сарафовския род, а през 1985 г. на Киновския род от с. Подем. През  2005 г. издава обемното краеведско проучване за родното си село „От Мъртвица към Подем”. Участваше в дейността на плевенското краеведско дружество. Почина в началото на 2012 г.


 

--_007НЕДЮ ВАСИЛКОВ
Недю Асенов Василков е роден на 9 септември 1929 г. в гр. Славяново. Има висше агрономическа образование. До 1955 г. служи в БНА, като достига до вонен чин майор и длъжност н-к щаб на батальон, след което преминава на обществена работа в родното си селище, като 12 години е кмет на Славяново. На базата на богатия си обществен опит и дългогодишна практика написва и  издава книгата „Славяново ХХ век“ – една богата на фактология хронология на обществения, културния и стопанския живот в Славяново до 1989 г. Работи по втора книга за истроическото минало на града.


 

ИЛИЯ КОСТОВ
Илия Лалов Костов е роден на 28 май 1942 г. в с. Рупци, Плевенска област. Средно образование завършва във В. Търновоь а висше в Института по хранително-вкусова промишленост – Пловдив.Работил е като технолог и началник цех в Хлебозавода – Плевен, като специалист по хранително-вкусова промишленост към ОКС – Плевен, като ръководител и специалист в еднолична фирма. Пенсионер е от 2005 г. Женен с две деца. Проявява интерес към етнографията, краезнанието и архитектурата на Плевенския край, както и към миналото на родното си село. Има публикации в местни и централни периодични издания, издал е три книги. Последната му книга (С.Рупци. Ехо от историята, 2010) представлява значително краеведско изследване на родното село в обем от 290 стр.