Отчет


ОТЧЕТ

за дейността на дружество „Краезнание” – Плевен за периода 2006 – 2008 г.
Уважаеми гости,
Уважаеми  госпожи и господа,
На настоящето Общо събрание на дружество „Краезнание” – Плевен ще направим отчет за дейността на нашето дружество през изминалите три години (2006-2008), ще анализираме и оценим извършеното, в съответствие с приетите на миналото отчетно събрание Основи насоки за нашата дейност.
Както е известно нашето дружество е създадено през 1990 г. и тази година през м. февруари то навърши 19 години. С удовлетворение можем да посочим, че през този период то разви многостранна и разнообразна дейност, утвърди своето име и място в културния живот на града и областта, чрез неговата дейност получиха помощ и в последствие реализираха много от идеите и намеренията си мнозина от плевенските краеведи. Най-яркият показател за ефективността и резултатите от нашата работа са издадените книги, поради което предлагам да започнем нашият отчет с анализ на тази дейност.
Според нашите критерии логичен завършек на всяка краеведска дейност е документиране на извършеното и то като израз, потребност и грижа за опазване на получените резултати. Всяко краеведско изследване, независимо от обема и качеството на работата, има своето значение и практическа научна стойност и трябва да се запази, като се остави поне на хартиен или електронен носител. Най-добре е материалите, добили определено завършен вид, да бъдат отпечатани в книга. Известни са затрудненията, най-вече от материален характер, които всеки краевед, дръзнал да издава книга, е изпитал на собствения си гръб, но пък с увереност можем да отбележим, че въпреки големите трудности, всеки решил да доведе нещата до край не се е спирал пред нищо. Благодарение на тази самоотверженост и осъзната отговорност през последните три години плевенските краеведи успяха да издадат 25 книги, болшинството от които се отличават със задълбочено и пълноценно отразяване на изследваните исторически периоди. Характерно е, че всички тези издания се отличават с добър печат и чудесно дизайнерско оформление, което предизвиква интереса и на най-предубедения читател.
Искам до посоча тези издания.
През 2006 г. от печат излязоха: „Бръшляница от далечното минало до 1944 г.”, от Борислав Първанов и съавтори; „Калугерово, Софийско”, от Петко Дилков; „Летопис за село Мечка, Плевенско”, от ХV до ХХІ век., от Ангел Ангелов; „Краеведски сборник ІІ”, под обща редакция на П. Дилков.
През 2007 г. са отпечатани: „Животът в старото Муселиево”, от Аспарух Ангелов; „130 години от освобождението на Плевен и родния край”, от Васил Тоцев; „В бързея на времето”, от Георги Цветанов; „Завинаги в народната памет”, от Деян Белчев; „Територия на духа”, от Димитър Василев; „Време на мечти, време на дела”, от Андрей Романов; „Говорът на павликяните-католици” (второ издание), от Елена Врайкова; „Село Рупци”, от Илия Костов; „Ореховица – древна, настояща, бъдеща”, от Гергина Давидова; „Училищно краезнание Плевенски край”, със съставители Петко Дилков и Деян Белчев.
През 2008 г. се появиха книгите: „Принос към историята на Габровското въстание 1876 г.”, от Ангел Ангелов и съавтори; „Славяново ХХ век”, от Недю Василков;  „Хроника за Махалата”, от Росица Манчева;  „История на село Върбица”, от проф. Велчо Ковачев; „Спомен за село Горна Митрополия”, от Васил Петков; „Върбица през вековете и до наши дни”, от Иванка Мерджанова; „Родно село”, от Симеон Боев; „През овразите на времето”, от Петко Спасов; Сборника „В търсене на родовите корени” – издание на училищен клуб „Краезнание” при СОУ „Иван Вазов”, „Пъртини” и „Съхранени спомени”, от Георги Стойков, „Подземни води” от Христофор Войников.
С удовлетворение искам да посоча, че болшинството от издадените книги представляват определен принос в развитието на плевенската краеведска книжнина и показват едно определено израстване в майсторството на нашите краеведи. За сетен път се убеждаваме, че диренията на плевенските краеведи в най-голяма степен намират своя логичен завършек във формата на издадена книга или най-малкото като публикации в местната преса.
Искам да изкажа своята искрена благодарност на тези краеведи за положения труд, старание и последователност, за понесените материални затруднения, да благодаря и на техните семейства, че са били солидарни с тях, повярвали са в ползата от техните занимания и не са пречили за тяхното реализиране.
Вниквайки обаче в издадените книги, за сетен път трябва да подчертаем, че в някои от изданията продължава да се допускат грешки и пропуски, така характерни за нашите издания: непълноти в изложението на материала, породени от бързане непременно да се издаде книга и от недостатъчната работа с архивните и библиотечните материали; констатира се въобще слабост при работа с литературните източници и най-пълноценното използване на данните от тях; допуска се свободно и произволно боравене с факти и данни, често доизмисляне и доукрасяване на факти и събития, което прави книгата повърхностна и несериозна; често се забравя, че краеведското изследване е повече историческо четива и по-малка литературно произведение, което трябва да се има предвид при изложение на материала; някои от издателствата не проявяват прецизност при общата редакцията и най-вече при работата със снимките, което се отразява на качеството на изданието, но малко са краеведите, които  предявяват изисквания към издателите, въпреки немалкото пари, които дават.
Като примери за добра книга, относно съдържание, редакция и оформление мога да спомена изданията на авторите Андрей Романов, Деян Белчев, Аспарух Ангелов, Ангел Ангелов, Георги Цветанов, Васил Ангелов, Недю Василков и др. За последните две книги на известния плевенски писател Георги Стойков – „Пъртини” и „Съхранени спомени” – мога само да посоча, че те освен чудесни литературни произведения са и истински краеведски книги, относно съдържанието и тематиката си, поради което си позволяваме да ги причислим към плевенската краеведска книжнина.
През 2006 г. излезе от печат и учебното помагало „Училищно краезнание за Плевенски край”, съставено от Петко Дилков и Деян Белчев. Издаването му стана благодарение финансовата помощ на Община Плевен, която отпусна 600 лв. Благодарност за това издание дължим на проф. Марин Ковачев, с чието лично съдействие бяха осигурени средствата от общината. Благодарим и на Община Плевен, която се отзова на препоръките на проф. Ковачев и отпусна средствата. Издаването на това помагало, идеята за което съществува от няколко години, ни предостави възможност за по-целенасочена дейност с плевенските училища, което се увенча и с успех. Особено плодотворно беше участието на Деян Белчев при работата над книгата. Като човек с богати интереси и познания в сферата на местната история той спомогна значително за доброто ниво но книгата, според оценката на колеги и специалисти.
Относно издателската дейност имаме и някои неудачи. През 2006 г. с помощта на СКБ беше сключен договор с Община Пордим за написване и издаване история на селището на база набраните материали от дългогодишния пордимски краевед Иван Величков. Договорът беше подписан от проф. Ковачев и кмета на общината, като беше определен и хонорар за авторите Петко Дилков и Иван Величков. Работата започна и за около половин година почти целия материал беше подготвен, като се използваха богатите източници от Държавен архив и материалите на Иван Величков. В последствие, вследствие на криворазбрани политически тенденции, кметът Детелин Василев промени становището си, отметна се от подписания договор, което всъщност реши съдбата на недовършената история. Въпреки неговите лични обещания, че работата ще продължи, след преизбирането му за кмет, работата беше преустановена и така остана да чака по-добри времена.
Трудности по работата над книгите си изпитват и мнозина от нашите краеведи, сблъсквайки се често  не само с непреодолимите финансови проблеми, но и борейки се с неразбиране, а понякога и чисто човешка завист и глупост, което е обидно за недооценения голям труд, който се полага винаги при една такава работа.
Отношението на ръководството на нашето дружество към усилията на плевенските краеведи за издаване на техните изследвания обаче винаги е било положително и насърчително. По всеки възможен начин се оказва помощ на тези, които се нуждаят от това, по работата на техните книги, по оформлението и финансирането. Особено популярна и традиционна стана практиката за представяне на новите краеведски книги, с автори плевенски краеведи. Всъщност това е и нашата награда, колкото и скромна да е тя, за огромния положен труд, това е и нашата оценка за качествата на поредното издание. През отчетния период сме организирали сами или сме съорганизатори на 10 тържества за официално представяне на книги от плевенски краеведи. С удовлетворение можем да посочим, че тези тържества преминаха при добра организация, приветлива и приятна обстановка, добро посещение и най-важното – авторите се почувстваха горди и възнаградени за положените усилия.
След многогодишни опити за по-ползотворна работа с плевенските училища през изминалия период и особено през 2007/2008 г. можем да отбележим един значителен напредък. През 2007 г. с наше активно участие, благодарение и на инициативността и новаторския дух на учителката Нина Тотева от СОУ „Иван Вазов” – Плевен, беше разработен проект по Национална програма на Министерството на образованието в направление „Извънкласна и извънучилищна дейност”, който беше утвърден и приет за финансиране. Проектът се казва „Училищен клуб по краезнание” с четири работни (целеви) групи:
1. Красота и богатство на родния Плевенски край – ръководител Нина Тотева;
2. Историческо минало – знания, опит, поука – ръководител Габриела Велева;
3.Народни празници и символика – ръководител Ренета Стоянова;
4. Как да изследваме своя род? – ръководител Петко Дилков.
Към инициативата беше проявен голям интерес от учениците и в четирите групи се записаха над 60 деца. Официално училищния клуб „Краезнание” беше учреден на 15 декември 2007 г. в една от залите на РИМ – Плевен, като гости на тържеството бяха проф. Марин Ковачев и проф. Михаил Грънчаров. През цялата учебна година, един път седмично, се провеждаха занятията на групите, като в край на годината, на тържество, беше закрита учебната година на клуба, бяха връчени грамоти на най-добрите работи, а всички разработки на учениците бяха отпечатани в сборник под название „В търсене на родовите корени”. Хубавото е, че Училищния клуб по краезнание продължава своята работа и през тази година. Той стартира своята дейност с общо тържество по повод Коледните празници.
В началото на тази година СОУ „Иван Вазов” кандидатства със свой проект по линия на европейските фондове, в който е включена дейността на училищния клуб по краезнание. Ако проектът бъде утвърден за реализация ще се отворят нови възможности за разширяване съвместната дейност на нашето дружество с учениците.
През настоящата година са осъществени връзки и с Помощно училище „П.Р. Славейков” – Плевен, от където проявяват интерес към училищното краезнание. Там е изграден училищен клуб „Родолюбие”, с много богата дейност през миналата година. Търсят се форми за разнообразяване на този дейност, за което помощ може да окаже и нашето дружество.
И през отчетния период една от основните форми в нашата работа останаха краеведските четения, вече утвърдени като съдържание и начин на провеждане. През трите години са проведени 6 краеведски четения, обикновено през зимните и пролетните дни. Основните теми, които са разглеждани са относно разработки предлагани за включване в третото издание на Краеведски сборник. Материали на краеведските четения са предлагали: д-р Николай Чорбаджиев, Светла Данова, Слави Витски, Ангел Ангелов, Цанко Стефанов, Юлия Джонева и др.
Краеведски сборникът ІІІ, издание на нашето дружество, е вече готов за печат. В него са включени 40 материала от 37 автори, в обем около 250 страници. Сборникът ще бъде посветен на 20 години от учредяване на нашето дружество. Основен проблем остава финансиране на неговото издаване. Направено е писмо до кмета на Община Плевен г-н Найден Зеленогорски с молба за финансова помощ, за сега без отговор. Обещание за помощ получихме и от областния управител г-н Цветко Цветков, но там възможностите са ограничени, поради факта, че областта не разполага със собствен бюджет.
През отчетния период членовете на нашето дружество бяха активни участници в инициативите организирани от СКБ. В Деветите музейни четения на Великотърновския музей и Националната научна конференция „Православие и краезнание” проведена в Стара Загора през 2006 г. с доклади участваха Петко Дилков, Недю Василков, Драгомир Райчев и Ангел Ангелов.
През 2006 г. имаме участие и в Научната конференция „Генеалогия-краезнание-научно познание”, организирана от БГД „Родознание” – София, на което изказване направи П. Дилков.
През 2007 г. СКБ организира честване на 170-годишнината от организираното краеведско движение в България, проведено в пет етапа: Перник, Монтана, Габрово, Стара Загора и Добрич. Ние имахме участие в четири от организираните конференции. В Перник и Монтана участва Наню Нейков, в Габрово участваха Петко Дилков (с доклад) и Кирил Стерков,  в заключителната конференция на тема „Краезнанието – извор на родолюбие и национална идентичност” в Добрич взеха участие Петко Дилков, Кирил Стерков, Христофор Войников, Наню Нейков и Весела Младенова. Доклади имаха Дилков, Стерков, Войников и Младенова. Наню Нейков направи демонстрация на новия сайт на дружеството а на видеоекран беше показана презентацията на новоизлязлата книга „Училищно краезнание за Плевенски край”, изработено пак от Наню Нейков.
През декември 2007 г. имаме участие и в Научната конференция във връзка със 130-та годишнина от Плевенската епопея, организирана от Военноисторическите музеи – Плевен. Тук с доклади участваха д-р Чорбаджиев, Дилков, по материали на Васил Тоцев и  Мария Петкова.
Искам да спра вниманието ни на спонсорите на нашето дружество, като изключително важно явление в помощ на нашата дейност. Тук специално искам да отбележа приноса на Наню Нейков за разработка и пускане в интернет на електронната страница на нашето дружество. Цялото оформление и финансово обезпечение на този проект беше поет единствено от Наню Нейков, за което му дължим нашата голяма благодарност. Той разработи и видеопрезентацията на книгата „Училищно краезнание за Плевенски край”, която показахме в Добрич. Наню Нейков е един и от най-големите спонсори на нашето дружество. През 2007 г. той даде лични средства, в размер на 240 лв., като допълнение на необходимите средства за издаване на ценното изследване на Деян Белчев „Завинаги в народната памет”, относно епистоларното (писмено) наследства на Васил Левски и неговото пребиваване в Плевенския край. Другата половина от средствата бяха осигурени от ОбК „Васил Левски” и неговия председател Васил Копчев.
За съжаление, по необясними за сега причини, Наню Нейков се отказа от участие в нашето дружество, за което може само да се съжалява. Опитите ни да научим повече за това негово решение се оказаха без резултат.
Като спонсор на дружеството ни през отчетния период се прояви и Кирил Стерков, който дари 50 лв. Използвам случая да му благодаря от името на ръководството и цялото дружество.
Финансово бяхме подпомогнати през 2006 г. при издаване на „Краеведски сборник ІІ” от Община Плевени и плевенските фирми „Нибора”, „Вектор М”, „Агромашинаимпекс В.А.”, „Дулокомерс”, „Вертикал”, „Плевенкомерс” и „Мир” ЕООД. Използвам случая още един път да изкажа нашата голяма благодарност на управителите на тези фирми Николай Радевенски, Лъчезар Дулев, Васил Ангелов, Даниел Митов, Пламен Радоев, Георги Милев, Сенко Газдов, Огнян Милчев и Лилян Илчев за тяхното разбиране и благороден жест. Благосклонно беше отношението и на издателството „Фортуна прес”, което направи известна отстъпка в цената и изработи книгата професионално и качествено.
Реализиране дейността на нашето дружество би бил немислим без подкрепата и съдействието на следните държавни и обществени институции и организации, с които традиционно поддържаме връзка и осъществяваме съвместна дейност. Това са Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Държавен архив – Плевен, Регионален исторически музей – Плевен, Военноисторическите музеи – Плевен, Читалище „Христо Ботев”, Военен клуб – Плевен, ОбК „Васил Левски”, Дружеството на плевенските писатели. Ръководителите на тези организации винаги са откликвали на нашите молби и предложения и винаги са оказвали съдействие при реализиране на наши инициативи. През 2007 г. по наше предложение беше проведена Научно-практическата конференция „Архивите и библиотеките – основен творчески източник по краезнание” с активното участие на Държавен архив и Регионалната библиотека „Христа Смирненски”. Подобна отзивчивост от ръководствата при организиране на съвместни инициативи имаме и с РИМ, читалище „Христо Ботев”, Военен клуб и Военноисторическите музеи. Стана традиция ежегодно да организираме съвместно с читалище „Христо Ботев” и Дружеството на плевенските писатели тържества по повод годишнините от Плевенската епопея, както и по други поводи.
От името на цялото ни дружество искам да изкажа своята голяма благодарност към г-жа Аня Михова, г-жа Добринка Игнатова, проф. Михаил Грънчаров, д-р Милко Аспарухов, г-жа Мария Венкова, г-н Васил Копчев, Валя Минкова и Стефан Молов за чудесното сътрудничество.
Добри и плодотворни връзки поддържаме и с плевенските ежедневници „Посредник” и „Посоки”, както и със седмичника „БГ север”, където редовно се отпечатват наши материали и интервюта с плевенски краеведи.
Относно организационното състояние на дружеството може да се отбележи следното.
В настоящия момент в дружество „Краезнание” – Плевен членуват по списък 74 краеведи, като редовно отчетени с членски внос за 2008 г. са 37. Докладът от финансовата проверка ще покаже състоянието на нашите финанси, но аз с тревога мога да споделя, че въпреки помощите, които сме получавали, в момента касата ни е на червено с близо 50 лв. Ежегодно нарастват разходите, поради което с набирания членски внос е почти невъзможно да се посрещат потребните нужди. По тази причина на Общо събрание през м.ноември 2008 г. беше  решено членският внос да се завиши на 3 лв. годишно през 2009 г. Молим да проявите разбиране по този наболял въпрос.
През отчетния период, освен редовните краеведски четения сме провели и три организационни събрания, на които са разглеждани актуални въпроси. Проведени са и 5 заседания на Управителния съвет. По инициатива на УС ежегодно се прави предложение до УС на СКБ и проф. Марин Ковачев за награждаване на плевенски краеведи във връзка основно с навършване на кръгли годишнини. Почетни грамоти и други отличия, съгласно системата на СКБ за морално и материално стимулиране, до сега са връчени на 22 членове на нашето дружество. Подготвено е предложение за награждаване на още 6 плевенски краеведи, навършващи тази година кръгли годишнини. Убедени сме, че тази форма за морално стимулиране е най-малкото, което сме можели и можем да сторим за тях. Това е израз и на нашата  благодарност за безкористния и всеотдаен труд, който са полагали и полагат тези краеведи.
Трябва да изкажем благодарност и на Ангел Илиев от с. Изгрев, по чиято инициатива и с наша помощ през 2008 г. беше учредено краеведско дружество в гр. Левски. То вече функционира и води редовен организационен живот. Да се надяваме, че с него помощ и в резултат на неговата дейност ще се активизира краеведската дейност в този район. През завършване е работата по историята на с. Аспарухово, благодарение усилията на Богомил Петков, бивш учител и всеотдаен краевед на своето родно село.
На миналото отчетно-изборно събрание, проведено на 18 февруари 2006 г., за членове на Управителния съвет бяха избрани: Петко Дилков – за председател, Мариана Хицовска – за секретар и членове – Вили Томова, Георги Нестеров, Емилия Колева, Наню Нейков и Драгомир Райчев. Общата оценка за работата на УС през отчетния период може да се определи като положителна. Отношението на болшинството от избраните беше отговорно към задълженията, които им бяха възложени, може би с определена бележка към Драгомир Райчев, за нередовното му участие в инициативите организирани от дружеството.
Искам да отбележа и положителното отношение на ръководството на СКБ и лично на проф. Марин Ковачев към работата на нашето дружество, за неговата помощ и оценки относно нашите инициативи. Проф. Ковачев винаги се е отзовавал на нашите покани и е присъствал на важни организационни прояви, за което му благодарим. Той е рецензент и на издаденото „Училищно краезнание за Плевенски край”, което значително подобри своето съдържание и вид, след направените бележки и препоръки от него.
На базата на скромния опит, които имаме по работата с училищата, ще си позволим да направим една препоръка към СКБ. В приетата от Народното събрание „Национална програма за училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка” за периода 2006-2015 г. специално внимание е отделено и на извънкласната работа с децата, където успешно може да намери място краезнанието с неговите разнообразни и достъпни форма. Нужно е да се намери начин чрез СКБ, за разработка и предложение на Министерството на образованието необходимите програми с краеведска насоченост. По всичко личи, че тези дейности ще бъда финансирани, което ще доведе и до повишаване интереса на учителите към тази тематика. Практиката вече показа, че интерес от страна на децата има, за сега са малко учителите, които искат да се занимават с подобни въпроси.
Насоките за нашата бъдеща дейност се очертани в програмата, която ще бъде предложена на вашето внимание, но в резюме бих подчертал, че и за напред ще се стараем да следваме утвърдените вече форми на работа, доказали своята жизненост и ефективност, ще се възползваме и от нови идеи и предложения, които биха довели до подобряване на дейността и резултатите от нея.
Накрая, от името на Управителния съвет на дружество „Краезнание” – Плевен, искам да изкажа нашата голяма благодарност за труда, старанието и добрите резултати постигнати от членовете на нашето дружество през отминалите години и да пожелая на всички здраве, бодрост и  спокойни дни. Нека всеки намери нужните сили и дързост за да реализира своите планове и намерения в областта на краезнанието, защото въпреки многото трудности и неблагополучия трябва да сме уверени, че изпълняваме един човешки и обществено значим дълг.
28.ІІ.2009 г.                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЕТКО ДИЛКОВ