Из живота на дружеството


На 20 февруари 2020 г. Дружество „Краезнание“ – Плевен ще отбележи своята 30 годишнина. На организираното тържествено събрание по този повод ще бъдат раздадени почетни грамоти на дългогодишни плевенски краеведи, които имат определен принос в развитието на дружеството през изминалите години.

На проведеното отчетно-изборно събрание на Дружество „Краезнание“ – Плевен но 27.ІV.2018 г. беше избран Управителен състав н следния състав: Петко Дилков – председател; Мариана Хицовска – секретар; членове – Атанас Данаилов, Вили Томова, Светлозар Дамянов. Финансово-контролна комисия с председател Юрий Мичев и член Илияна Димитрова

За връзка: 0885/650586 – П. Дилков

На 27 април 2018 г. ще се проведе отчетно-изборно събрание на Дружество „Краезнание“ – Плевен за отчетния период 2015-1017 г. Събранието ще бъде в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен от 12 часа. Каним членовете на дружеството и всички, които проявяват интерес към работата на плевенското дружество.

На 29 ноември 2017 г. в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен се проведе представяне книгата „Православни църкви и манастири в Плевенския край (от ІV век до наши дни). Книгата е едно задълбочено изследване  относно възникване и развитие на християнската религия в Плевенски регион. На представянето присъства и представител на Плевенската митрополия, която дава висока оценка на книгата.

Управителният съвет на Съюза на краеведите в България на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза на 8. Х. 2016 г. /събота/ в 13 ч. в зала 102 на Трети корпус на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в квартал „Кольо Фичето“ /“Триъгълника“/ при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на управителния съвет и на дружествата в страната за периода от 7.10. 2011 г. до 8.10.2016 г.; 2. Отчет за финансовата дейност на управителния съвет за периода 7.10. 2011 г. – 8.10.2016 г.; 3. Освобождаване от отчет на членовете на управителния съвет и на централната финансова контролно-ревизионна комисия; 4. Избор на управителен съвет и на управител на съюза; 5. Избор на централна финансова контролно-ревизионна комисия на съюза; 6. Обсъждане на основните насоки за работата на съюза за периода след 8.10.2016 г. При липса на кворум на основата на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от това, колко от членовете му ще се явят.

Зам.-председател на Съюза на краеведите в България:
/доц.д-р Александър Маринов Ковачев/

На 31 март 2016 г. от 17 часа в Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Плевен ще бъде представена книгата „Село Обнова. Земя и хора“ от краеведите проф. Веско Блажев и Иванка Рангелова. Представя Вили Томова, член на УС на дружество „Краезнание“ – Плевен.

На 26 март 2016 г., по повод на 80-та годишнина на големия български писател ПЕЛИН ПЕЛИНОВ, ще се проведе тържество в с. Върбица. Фондация „Пелин Пелинов“ ще раздаде своите годишни награди: за най-добър български роман; за книга посветена на творчеството на юбиляра; за статия посветена на юбиляра. Тържеството ще се проведе в салона на с. Върбица от 11 часа.

Научната конференция „Плевен и Плевенски край – минало, традиции, духовност“ – второ издание, провеждана със съдействието на Регионален исторически музей – Плевен и Военноисторическите музеи – Плевен, ще се проведе на 6 ноември 2015 г. (петък) от 10 ч. в Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Плевен. Ще бъдат представени доклади от плевенски каеведи, историци от София, Плевен, Варна и Крумово, Пловдивско. Научен ръководител доц. Ани Златева от Института по история към БАН.

По повод Международния ден на архивите в Държавен архив – Плевен беше открита изложба на снимки и архивни материали от фондовете на архива, както и документи от лични архивни фондове на плевенски краеведи. Беше изказана благодарност на работниците и специалистите от Държавен архив – Плевен за творческото сътрудничество и помощта която оказват на краеведите в техните дирения и работа по изследване на селищните истории.

Изложбата беше открита на 9 юни 2015 г. в Залата на Държавен архив – Плевен. в присъствието на много плевенски краеведи.

По повод подготовката на второто издание на научната конференция „Плевен и Плевенски край – минало, традиции, духовност“, която ще се проведе през м. октомври 2015 г. , бяха организирани две краеведски четения за подбор на материалите за конференцията. Освен плевенски каеведи в конференцията ще вземат участие историци от Плевен, София, Благоевград, Габрово, Варна, Враца и Русе.