За нас


bulДружество “Краезнание” – Плевен

е основано на 15 февруари 1990 г. като Клуб “Родознание”, продължител на идеите и дейностите извършвани от секция “Родознание” към Българското историческо дружество – Плевен, създадена през 1986 г. Целите, които си постави Клубът бяха развитие и популяризиране на набиращата популярност по онова време родоизследователска дейност (генеалогия) и формирането й като нова научна дисциплина. На регионално равнище през 80-те години тя доби голяма популярност и за кратко време набра голям брой съмишленици. Почти във всяко селище бяха организирани родови проучвания и проведени родови срещи, посрещнати с голям интерес и радващи се на масово участие.

gbThe Society for Local and Area Studies in Pleven

was established in 1990 as ”Genealogy” Club. This is a public, independent organization representing the joint effort of ardent citizens from the Pleven region – people with various background and occupation, who are interested in research of the historic, economic and cultural past of their home communities, as well as studies of family trees, they also organize family gatherings. The main purpose of the society is to give methodological and organizational support for the aforementioned activities, to help expand and promote the local studies, to encourage the younger generations to love their local community and their homeland.

ЗА КОНТАКТИ:

ПЕТКО НАЙДЕНОВ ДИЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
5800 гр. Плевен, „Трапезица“10, тел.: 064/928263,
GSM 0885/650586, e-mаil: pdilkov@abv.bg; WWW: kraeznanie-pleven.com

МАРИАНА ХИЦОВСКА – СЕКРЕТАР
5800 гр. Плевен, „Ген. Ганецки“ 20, тел.: 064/696069

ВИЛИ ТОМОВА – ЧЛЕН
5800 гр. Плевен, „Данаил Попов“ бл.11, Б, тел.: 0898/665832

СВЕТЛОЗАР ДАМЯНОВ – ЧЛЕН
5800 гр. Плевен, ул.“Панайот Волов“ 39, вх.Д тел.: 064/847558

АТАНАС ДАНАНИЛОВ  – ЧЛЕН

 Плевен, „Кирил и Методий“ 13, 064/819680; 0894/657890

ЮРИЙ МИЧЕВ – председател на финансово-контролната комисия

с. Пелишат, Плевенска област, 0885/108376

В момента съставът на дружеството е от 63 члена, от които 34 живеят в Плевен и 29  – в селища на Плевенския край.

Съгласно приетите направления за работа на дружеството дейността му се изразява в следното:

  •  Търсене и реализиране на възможности за проучване и изваждане от забрава на моменти от историческото и културно минало на родния край, изследване стопанското развитие  и духовно наследство на родните селища
  •  Издирване и привличане на нови лица, проявяващи интерес или работещи самостоятелно по въпроси на родознанието и краезнанието, включване в състава на дружеството, с цел оказване на методическа помощ
  •  Привличане на млади хора и такива в пенсионна възраст, които имат  желание и потребност да работят в това направление и насочването им към проучване и разработване на определени теми от миналото на родния край
  • Оказване помощ и съдействие при подготовката на материали и книги за отпечатване, организиране презентации на новоизлезли книги с краеведска и родоведска тематика
  • Осъществяване и поддържане на постоянни връзки с държавни и обществени институции и организации за оказване на помощи и съдействие при осъществяване на съвместна дейност и съвместни и инициативи.

Най-близко се работи с Регионален исторически музей – Плевен, Държавен архив – Плевен, Регионална библиотека “Хр. Смирненски”, читалища “Хр. Ботев”, “Лик” и “Съгласие”, Военен клуб, Македонското културно-просветно дружество “Парашкев Цветков” – Плевен, Общински комитет “Васил Левски”. Материална подкрепа и съдействие е получавана от Община Плевен, Регионален исторически музей, Държавен архив, Регионална библиотека. Спонсори на отделни инициативи са били фирми от града и региона.
Финансирането на дружеството става основно от членски внос, от спонсорство и в отделни случаи – целева финансова помощ от Община Плевен.
Една основна форма от практическата дейност на дружеството е организирането на краеведски четения (поне два пъти годишно), където се представя разработи на дружествени членове или гости. По представените работи се изказват мнения и препоръки за подобряване на работите.
Периодично се организират научно-практически конференции, чиято цел е подпомагане на плевенските краеведи в тяхната методическа подготовка и придобиване практически умения, свързани с краеведските им дирения. Такава конференция се проведе през 2007 г. на тема: „Архивите и библиотеките – основен творчески източник по краезнание” с помощта и съдействието на Държавен архив – Плевен и Регионална библиотека „Хр. Смирненски”.  През 2007 г. излезе от печат учебното помагало „Училищно краезнание Плевенски край”, съставено от Петко Дилков и Деян Белчев, което се оказва ценен помощник при осъществяване работата на дружеството с училищната младеж.  С негова помощ се постига разширяване и подобряване на извънучебната дейност в плевенските училища и активизиране на ученическата изследователска дейност. Краезнанието предлага широки възможности за възпитаване в любов към родния край и Отечеството.
Като краен резултат в дейността на дружеството и неговите членове е участието в научни конференции и обществени инициативи със собствени разработки, публикуване на статии и проучвания в специализирани  издания, публикации в регионалния и централния печат, издаване на отделни книги. През 2012 г. беше организирана и проведена научна конференция под надслов „Плевен и Плевенски край – минало, традиции, духовност“, в която бяха изнесени 32 доклада. Наред с плевенски краеведи участваха и историци от Плевен, Благоевград, София и Габрово. С финансовата подкрепа на Община Плевен материалите от конференцията бяха издадени в отделен сборник. В процес на подготовка е второ издание на научната конференция под същия надслов, която ще се проведе през октомври 2015 г. Конференцията е включена в културната програма на общината за годината.
През 2015 г. дружество „Краезнание“ – Плевен навърши 25 години. През тези години негови членове издадоха над 140 книги – местни истории, сборници, отделни проучвания и разработки. Самото дружество издаде три краеведски сборника с 92 материала от 37 автори. Голямата част от изданията на плевенските краеведи представляват определен принос в развитието на краезнанието в Плевенския край и определено запълват една празнота в знанията на хората, поради което се посрещат с определен интерес.

През 2012 и 2015 г. дружеството проведе две научни конференции под надслов „Плевен и Плевенски край – минало, традиции, духовност“ с участие на историци и краеведи от София, Благоевград, Варна, Габрово, Крумово, Пловдивско и Плевен. Бяха изнесени 71 доклада, издадени в два сборника.